Jesteś tutaj

INFORMACJA WÓJTA W SPRAWIE MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW W MIEJSCOWOŚCI WAKSMUND

Starosta na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne zlecił, przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla miejscowości Waksmund. Modernizacja EGiB wykonywana jest w celu doprowadzenia do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa istniejących stanów faktycznych, uzgodnienia danych zawartych w operatach ewidencji gruntów i budynków oraz lokali. Firma przystępująca do prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków wyłaniana jest zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo zamówień publicznych. Wykonawca po dokonaniu zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przystępuje do analizy materiałów przekazanych przez zamawiającego i sporządzenia map wywiadu terenowego w celu porównania bazy ewidencji gruntów przekazanej przez zamawiającego z terenem i zaznaczeniem zmian oraz dokonanie pomiaru. Kolejnym krokiem modernizacji ewidencji gruntów i budynków jest planowane dokonanie ustalenia granic w terenach zabudowanych. Polega to na zawiadomieniu właścicieli działek zabudowanych wraz z właścicielami działek sąsiednich do stawienia się na gruncie, na określony dzień i godzinę w celu ustalenia przebiegu granic ich nieruchomości. Podczas tej procedury właściciele wskazują zgodny przebieg granicy i w obecności geodety podpisują protokół ustalenia granic. Po dokonaniu pomiarów wykonawca opracowuje projekt operatu opisowo-kartograficznego, który podlega wyłożeniu do wglądu dla osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu na okres 15 dni roboczych. Starosta podaje do publicznej wiadomości informację o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do projektu. Jest to bardzo ważny moment, który większość właścicieli nieruchomości lekceważy nie zdając sobie sprawy, że dane zawarte w operacie ewidencji gruntów i budynków są, np. podstawą do naliczania przyszłych zobowiązań publiczno-prawnych takich jak: podatek od nieruchomości, podatek rolny czy podatek leśny. Po zakończeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starosta przekazuje dokumenty do Sądu Rejonowego w Nowym Targu Wydział V Ksiąg Wieczystych w celu ujawnienia w księgach wieczystych ewentualnych zmian w powierzchni gruntów, powstałych w wyniku przeprowadzonych pomiarów granic. Uaktualnione dane z EGiB zostaną przekazane do urzędy gminy, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w celu realizacji przez nich zadań publiczno-prawnych. Uruchomienie ww. baz danych będzie dostosowaniem do obowiązujących przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz aktów wykonawczych.

 

Wójt Gminy Nowy Targ
Mgr Jan Smarduch

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer